Klub Aktywnej Młodzieży EZG

KLUB AKTYWNEJ MŁODZIEŻY

LOGO_KAM_biale_tlo

Jeżeli macie 13-19 lat, a chcielibyście zacząć rozwijać swoje zainteresowania, zacząć udzielać się społecznie i nie wiecie jak zacząć to Klub Aktywnej Młodzieży jest właśnie dla Was! Chcielibyśmy zaprosić Was bardzo serdecznie do działania na rzecz mieszkańców Zgierza, aktywnego udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły.

Celem Klubu ma być promowanie idei wolontariatu wśród młodzieży, upowszechnianie wśród młodzieży wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości, bezinteresowności, akceptacji i tolerancji, organizowanie aktywnego działania na rzecz środowiska lokalnego, nawiązywanie stałej współpracy z organizacjami oraz instytucjami społecznymi, kulturalnymi i charytatywnymi a także pośredniczenie we włączaniu młodzieży do działań o charakterze wolontariackim w akcje pozaszkolne, w tym podejmowane przez Stowarzyszenie oraz inne organizacje.

Zapraszamy do kontaktu: koordynator.kam@wp.pl

Co robimy?

Klub Aktywnej Młodzieży jest prowadzony przez Stowarzyszenie EZG i działa w oparciu o swój regulamin. Klub mieści się przy ul. Długiej 15 w Zgierzu.

Działalność Klubu opiera się na pracy wolontariackiej swoich członków. 

Klub realizuje swoją działalność poprzez: 

  • spotkania, wystawy, akcje informacyjne, kampanie społeczne i zbiórki publiczne; 
  • włączanie się w akcje, działania, projekty i wydarzenia realizowane przez Stowarzyszenie EZG; 
  • udział i pomoc w działaniach innych organizacji i instytucji o charakterze kulturalnym, społecznym, charytatywnym itp.; 
  • współpracę z placówkami oświatowymi na terenie Zgierza i powiatu zgierskiego; 
  • szkolenia służące integracji członków Klubu i ich rozwojowi osobistemu. 

Pracą Klubu kieruje Koordynator, powoływany przez Zarząd Stowarzyszenia.

Zasady Klubu

Członkiem Klubu może być uczeń szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej na terenie powiatu zgierskiego lub osoba zamieszkała na terenie powiatu zgierskiego w wieku od 13 do 19 lat.

Żeby dołączyć do Klubu, skontaktuj się z Koordynatorem i wypełnij deklarację.

Członek Klubu ma prawo do:

1) zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw w ramach pracy Klubu;
2) uzyskania wsparcia ze strony Koordynatora Klubu przy realizacji swoich zadań;
3) otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego działalnością;
4) otrzymania pisemnego zaświadczenia o zrealizowanej aktywności;
5) otrzymania zwolnienia lub usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności w szkole;
6) odmowy realizowania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami;
7) rezygnacji z działalności w Klubie, składanej na ręce Koordynatora

Członek Klubu ma obowiązek:
1) realizować cele Klubu oraz przestrzegać zasad Regulaminu oraz Statutu Stowarzyszenia;
2) systematycznie uczestniczyć w pracach i spotkaniach Klubu;
3) wywiązywać się z powierzonych obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy;
4) okazywać szacunek osobom, z którymi współpracuje oraz dbać o dobre imię Klubu;
5) dbać o mienie i sprzęt powierzone podczas działalności.

Działania członków Klubu są wynagradzane poprzez:
1) pochwałę słowną przez Koordynatora Klubu na forum Klubu, Zarządu lub Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia;
2) wręczenie pisemnego podziękowania – dyplomu lub listu gratulacyjnego do rodziców;
3) pisemne zaświadczenie (certyfikat) o zrealizowanej pracy wolontariackiej;
4) udział w działaniach i projektach Stowarzyszenia kierowanych do młodzieży

W czym chcesz pomóc?

NASZ ZESPÓŁ:

KarolinaKarolewska

Karolina
Karolewska

Koordynatorka Klubu Aktywnej Młodzieży

KlaraKolodziejczak

Klara
Kołodziejczak

PaulinaBlaszczyk

Paulina
Błaszczyk

DawidUrbanski

Dawid
Urbański

Barbara
Brzezińska

Karol
Dawid

Julia
Kubczak

NataliaWasiak

Natalia
Wasiak

AleksandraBankiewicz

Aleksandra Maria Bankiewicz

KlaudiaNowak

Klaudia
Nowak

GrzegorzRdzanek

Grzegorz
Rdzanek

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE,
Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY:

Dołącz do Klubu. Działaj z nami!

Jeśli chcesz rozpocząć swoją działalność społeczną, to Klub Aktywnej Młodzieży EZG jest najlepszym wyborem na podjęcie pierwszego kroku. Zapraszamy!