KAMPANIA ROZWOJOWA EZG

Zadanie dotyczy wzmocnienia stabilności i potencjału Stowarzyszenia EZG jako kluczowej organizacji młodzieżowej w Zgierzu i powiecie zgierskim poprzez promocję działań fundraisingowych i tworzenie strategii rozwoju, rozwój działalności Klub Aktywnej Młodzieży i utworzenie filii w gminie Zgierz, rozwój kompetencji wolontariuszy 15-19 lat oraz studentów i młodych absolwentów 20-29 lat, włączanych w działalność organizacji, a także budowę międzysektorowego Partnerstwa dla młodzieży.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.

CZEGO DOTYCZY KAMPANIA?

DZIAŁANIA FUNDRAISINGOWE

W ramach działania przeprowadzone zostaną szkolenia i doradztwo z fundraisingu dla kadry zarządzającej stowarzyszenia, przewidujemy finanse na organizację wydarzeń fundraisingowych, stworzymy materiały informacyjno-promocyjne o charakterze lokalnym i regionalnym. Częścią promocji działań młodzieżowych stowarzyszenia wspierających pozyskiwanie środków od darczyńców będą cykliczne podcasty o tematyce młodzieżowej.

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI KLUBU AKTYWNEJ MŁODZIEŻY

W ramach projektu przewidujemy wsparcie i rozwój bieżącej działalności Klubu w okresie od września 2022 r. do grudnia 2023 r. poprzez dofinansowanie inicjatyw młodzieży, przeprowadzanych zbiórek, akcji i happeningów, konkursów, ale także spotkań edukacyjnych czy integracyjnych. Wolontariusze w Klubie Aktywnej Młodzieży zostaną przeszkoleni w zakresie ich predyspozycji i zainteresowań w trakcie 20 h warsztatów. Formą integracji oraz wzmocnienia kompetencji dla dotychczas najaktywniejszych i nowych osób wiosną 2023 r. będą warsztaty wyjazdowe dla ok. 16 osób.

AKADEMIA MŁODYCH LIDERÓW I LIDEREK

W ramach Akademii Młodych Liderów i Liderek zrekrutujemy 16 osób w wieku 20-29 lat z terenu powiatu zgierskiego, w szczególności
studentów i absolwentów kierunków zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia. Wezmą oni udział  w 3-dniowych wyjazdowych warsztatach edukacyjno-integracyjnych. Następnie skorzystają z 5 wspólnych szkoleń specjalistycznych oraz “bonu edukacyjnego” na indywidualny cel rozwojowy do 400 zł.

PARTNERSTWO DLA MŁODZIEŻY

Zorganizujemy cykliczne spotkania Partnerstwa z udziałem przedstawicieli zainteresowanych szkół na terenie Zgierza, a z czasem powiatu, organizacji pozarządowych i indywidualnych społeczników współpracujących z młodzieżą, a także lokalnych instytucji kultury i sportu posiadających ofertę
skierowaną do młodzieży. W toku projektu Partnerstwo zorganizuje 2 Fora Młodzieżowe podejmujące temat współpracy sektora NGO z
lokalnymi szkołami i instytucjami publicznymi o charakterze miejskim i powiatowym. 

ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY I STRATEGIA 2026

Efektem pracy warsztatowej członków i członkiń Stowarzyszenia będzie wypracowanie i wdrożenie Strategii rozwoju Stowarzyszenia 2026. Jej elementem będzie wyjście z działalnością EZG poza Miasto Zgierz szerzej na teren powiatu zgierskiego. Kolejnym aspektem rozwoju strategicznego Stowarzyszenia będzie zacieśnienie współpracy w ramach ogólnopolskich i regionalnych porozumień organizacji pozarządowych. W ramach rozwoju instytucjonalnego Stowarzyszenie EZG zakupi sprzęt, w tym laptop, drukarka, lodówka, namiot, fotele biurowe i wyposażenie do studia radiowo-nagraniowego. Odbędą się także szkolenia z języka ukraińskiego.