Pierwsze Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne dofinansowane!

Pierwszych 5 Młodzieżowych Inicjatyw Lokalnych otrzymało dofinansowanie! Spośród zgłoszonych pomysłów zgierskiej młodzieży do realizacji wyłoniono następujące projekty:

 • „Edukacja równościowa, antydyskryminacyjna i seksualna na miarę XXI w.” (warsztaty dla młodzieży i grupa edukacyjna w social mediach)
 • „Hotele dla owadów w centrum miasta” (warsztaty edukacyjne i budowa domków dla pszczół)
 • „Imprezowo i wesoło” (nagłośnienie wydarzeń szkolnych i wprowadzenie ekologicznych dekoracji świątecznych)
 • „Reader’s Corner w SP4” (wypożyczalnia książek i czasopism w języku angielskim dla uczniów)
 • „Zdrowo i kolorowo” (działania sportowe na obiektach MOSiR i spacery nordic walking)

Do 4 października potrwa II nabór wniosków, w którym wyłonimy kolejne 5 inicjatyw.

Zapraszamy zgierską młodzież w wieku 14-18 lat do udziału w konkursie na „Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne”. Wyłonionych zostanie kolejnych 5 działań na rzecz lokalnej społeczności, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania miejsc i tematów ważnych dla młodzieży. Wartość jednej inicjatywy może wynieść do 1000 zł.

Zgłaszane inicjatywy muszą być realizowane na terenie Miasta Zgierza i powinny mieć charakter oddolnych działań realizowanych na rzecz zgierskiej młodzieży, wpisujących się w cele i obszary działalności Stowarzyszenia EZG:

 • organizacja inicjatyw artystycznych i kulturalnych,
 • promocja Zgierza i jego historycznego dziedzictwa,
 • rozwój edukacji, wsparcie samorządów uczniowskich i wolontariatu,
 • wsparcie rozwoju zawodowego,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • promocja zdrowego stylu życia i sportu,
 • usprawnienie transportu zbiorowego,
 • kształtowanie postaw obywatelskich,
 • inicjowanie współpracy z samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi,
 • poprawa poczucia bezpieczeństwa, przeciwdziałanie przemocy i patologiom,
 • integracja międzypokoleniowa z seniorami.

W ramach Konkursu można realizować np. wydarzenia i akcje w przestrzeni miejskiej i osiedlowej, koncerty, spektakle, wystawy, szkolenia, warsztaty, debaty i konferencje, zbiórki i akcje charytatywne, konkursy i turnieje, ankiety i badania społeczne, kampanie w mediach lokalnych i społecznościowych, akcje ulotkowe, filmy i audycje, zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz inne formy działań przyczyniające się do osiągania celów inicjatyw.

Inicjatywy będą mogły być realizowane do 31 stycznia 2022 r.

Wnioski w Konkursie mogą zgłaszać grupy inicjatywne złożone z 6 osób w wieku 14-18 lat, zamieszkałych lub uczących się w szkole na terenie Miasta Zgierza. Wnioski należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu oraz wysłać w wersji elektronicznej (w formacie .doc, .docx lub .pdf) na adres mail stowarzyszenie@ezg.info.pl w terminie do 4 października 2021 r., godz. 23.59, w tytule: Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne.

Do formularza należy załączyć skany/zdjęcia podpisanych oświadczeń członków grupy i/lub rodziców bądź opiekunów prawnych

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG