Stanowisko ws. publicznych ataków na osoby LGBT+

W związku z szerzącymi się w ostatnim czasie nasilonymi atakami czołowych polskich polityków na osoby LGBT, brakiem zrozumienia ich potrzeb i akceptacji społecznej, Stowarzyszenie EZG wyraża zdecydowany sprzeciw i głęboką dezaprobatę dla łamania podstawowych praw człowieka przysługujących każdemu z nas, także osobom reprezentującym rozmaite mniejszości.

W XXI wieku w społeczeństwie uznającym się za nowoczesne niezwykle ważne jest niezbywalne prawo każdego człowieka do tworzenia bliskich, wolnych od przemocy i przymusu relacji partnerskich, zgodnych z wyznawanymi przez te osoby wartościami, przekonaniami i potrzebami. Nie wszystkie typy związków są jednak w Polsce chronione przez prawo i akceptowane społecznie. W efekcie tego osoby funkcjonujące w nietradycyjnych związkach doświadczają często stygmatyzacji, wykluczenia i dyskryminacji na różnych poziomach i w różnych sferach codziennego funkcjonowania. W sytuacjach skrajnych dochodzi wręcz do prób samobójczych i samobójstw.

Jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia EZG jest przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w szczególności ze względu na płeć, orientację seksualną, status społeczny i niepełnosprawność, w tym promocja szacunku dla odmienności i słabszych. Od ponad 10 lat swojej działalności uczymy głównie młodych ludzi godnego, równego i sprawiedliwego traktowania osób LGBT. Dlatego publiczne znieważanie, pogarda i dehumanizacja ludzi o różnych odmiennościach budzi w nas najgorsze skojarzenia z haniebnymi kartami historii faszyzmu czy komunizmu, których jako polski naród tak boleśnie doświadczyliśmy.

Oczekujemy od władz publicznych tworzenia i respektowania prawa zapewniającego równy status osobom i związkom nieheteronormatywnym oraz przeciwdziałającego wszelkim formom ich dyskryminacji.

Nasze drzwi otwarte są dla każdego.

Członkinie i członkowie Stowarzyszenia EZG

Zgierz, 18.06.2020 r.